BIP Gminy Zbójna

REGULAMIN

określający zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)

Zarządzenia Nr 2/16

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

 

w sprawie:

                   Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna
i w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)

 

 

Działając w oparciu o przepisy prawa, tj.:

1/ art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

2/ art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwana ustawą lub Pzp.,

3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254),

4/ Kodeksu Cywilnego.

 

Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§1.

 

 1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o:

a) dostawie - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

b) grupie zamówień - należy przez to rozumieć określony zbiór dostaw, usług lub robót budowlanych, w ramach którego należy przestrzegać wartości progowej określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp;

c) kierowniku zamawiającego należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbójna, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych lub osobę działającą na podstawie upoważnienia,
tj. uprawnioną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

e) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

f) zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną / zamówienie odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem
są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

 

 

 

 

 

§2

Zasady udzielania zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro.

 

 1. Procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następującym układzie:

a)    Zamówienia o wartości netto do 8 130 złotych,

b)    Zamówienie o wartości netto od 8 130 do 40 650 złotych,

c)    Zamówienie o wartości netto od 40 650 złotych do 30 000 euro.

 1. Wszystkie zamówienia muszą być zaakceptowane przez Wójta Gminy Zbójna                 i Głównego Księgowego w celu określenia możliwości ich realizacji.
 2. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do czynności udzielenia zamówienia zgodnie z procedurą określoną w §4 lub §5 lub §6 niniejszego regulaminu w zależności od wartości zamówienia.
 3. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia do 30 000 euro tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
 4. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówieniajest bezstronne, obiektywne, staranne, przejrzyste rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury.
 5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Wójta Gminy Zbójna następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

 

§ 3.

Szacowanie wartości zamówienia

 

 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem z pominięciem rygorów określonych w przepisach ustawy w tym szczególnie poszczególnych trybów wymienionych w ustawie.
 2. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane ­jest wartość rynkowa zamówienia.

 

 

§ 4.

Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia publicznego

o wartości netto do 8 130 zł.

 

1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty netto 8 130 złotych nie wymaga pisemnej procedury rozeznania rynku.

2. Pracownik odpowiedzialny za zamówienie odpowiednio wcześniej przed dokonaniem zakupu musi uzyskać pisemną zgodę na jego realizację wypełniając druk „ZGODA NA DOKONANIE WYDATKU” , który stanowi Załącznik nr 1.

2. Pracownik odpowiedzialny za zamówienie obowiązany jest w szczególności do dokonania wydatku w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności za zamówienie i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest prawidłowo opisana faktura (rachunek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, które nakazują zawarcie pisemnej umowy.

 

 

 

§ 5.

Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia publicznego

o wartości netto powyżej 8 130zł do 40 650zł.

 

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek zaakceptowany przez Wójta Gminy Zbójna.
 2. Po zatwierdzeniu wniosku dla zamówień o wartości netto powyżej 8 130 zł do kwoty 40 650 zł przeprowadza się rozeznaniecenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję orazwybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej dwóch), sporządzając jednocześnienotatkę służbową zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5.

3. Po zakończeniu postępowania dokumentacja jest przechowywana w komórce organizacyjnej, która przeprowadzała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - (pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia).

 

§ 6.

Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia publicznego

o wartości netto powyżej 40 650 zł do 30 000 euro.

 

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek zaakceptowany przez Wójta Gminy Zbójna.
 2. Dla zamówień powyżej kwoty netto w wysokości 40 650 złotych , a poniżej 30 000 euro przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór naj­korzystniejszej oferty (co najmniej dwóch).
 3. Rozeznanie cenowe w zależności od potrzeby można przeprowadzić na podstawie formularzy cenowo-ofertowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 przy czym dopuszcza się również składanie ofert na indywidualnych formularzach oferentów.
 4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę na podstawie protokołu, określonego wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
 5. Dla zamówień powyżej kwoty netto w wysokości 40 650 złotych , a poniżej 30 000 euro udziela się zamówienia na podstawie zamówienia lub zlecenia lub umowy określającej warunki realizacji zamówienia.
 6. Po zakończeniu postępowania dokumentacja jest przechowywana w komórce organizacyjnej, która przeprowadzała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - (pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia).

 

§ 7.

Wyłączenia ze stosowania procedur.

 

1.   Przepisów określonych w paragrafach 4-6 niniejszego Regulaminu nie stosuje się:

- w przypadku awarii wymagającej natychmiastowego dokonania naprawy/remontu/zakupu,

- w przypadku jednorazowych zamówień na materiały biurowe do kwoty brutto w wysokości 1 000 złotych,

- w przypadku aktualizacji posiadanego oprogramowania,

- w przypadku zamówień uzupełniających/dodatkowych powstałych w wyniku przetargu nieograniczonego.

 

 

 

§ 8.

 

 1. Kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym / budżetem zamawiającego, szczególnie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro spoczywa na Skarbniku Gminy ( Głównym Księgowym).
 2. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia, na podstawie zamówienia / zlecenia / umowy, podlega potwierdzeniu zgodności formalno - prawnej i zostaje przekazana do Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Zbójna lub właściwego dla danej gminnej jednostki organizacyjnej - Głównego Księgowego.

 

§ 9.

 

Do zawieranych umów w sprawach o zamówienia publiczne do 30 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10.

 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.) w czasie jego popełnienia.

 

§ 11.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Zbójna.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

§ 12.

 

Integralną część regulaminu stanowią załączniki:

Nr 1 Zgoda na dokonanie wydatku-tabela.

Nr 2 Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych,

Nr 3 Formularz cenowo ofertowy,

Nr 4 Protokół z wyboru wykonawcy,

Nr 5 Notatka służbowa w sprawie własnego badania rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w Gminnych jednostkach organizacyjnych

w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającejrównowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

 

 

 

ZGODA NA DOKONANIE WYDATKU

o wartości netto do kwoty 8 130 złotych.

 

Jednostka:

Imię i nazwisko:

Opis zadania i planowany koszt:

 

 

 

Termin realizacji:

Data

Podpis
osoba merytoryczna

 

 

Klasyfikacja

zaangażowano w planie wydatków*

 


brak środków w planie*

 


*(niepotrzebne skreślić)

Data

Podpis
pracownik referatu finansów

 

 

 

 

Data

Podpis

Skarbnik

 

 

 

 

 

Wójt

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w Gminnych jednostkach organizacyjnych

w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającejrównowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

 

Zbójna, dnia ………………200….r.                                                                                                                                                                                                          

    

znak sprawy:..........................

                                             Wójt Gminy Zbójna

WNIOSEK

 

o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

 

 1. Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………………………..

a) rodzaj zamówienia: usługa*, dostawa*, robota budowlana*

 

b) wspólny słownik zamówień CPV………………….

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

 

3. Imię i nazwisko osoby ( osób) opisującej przedmiot  

   zamówienia:………………………………………….

 

5. Ustalona wartość zamówienia w złotych:

 

 • netto: ………………………

 

6. EURO: ……………………………

 

   Obowiązujący kurs złotego w stosunku

   do euro: …….

 

 

7. kwota brutto w złotych:

     ………………………………..

 

12.Uzasadnienie celowości zamówienia: …………………….

 

 

14. Inne informacje: ……………………….

 

 

                                                                                          Wnioskodawca:

 

                                                                       ( podpis)…………………………………

 

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:

 

………………………………………………………………………………………………

       Skarbnik Gminy Zbójna                                              Wójt Gminy Zbójna

 

 

 

 

            Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w Gminnych jednostkach organizacyjnych

w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającejrównowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

 

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości netto od 40 650 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO …………………………………………………………………………………………………

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………………………………………………

      

III. Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………...............................................

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

 

V. Ofertę należy:

a)     złożyć w terminie do dnia:……………………………………

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

      

ROZPOZNANIE CENOWE

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY (pieczęć Wykonawcy):

 

l. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

      

cenę brutto: ........................... zł.

2. Oświadczam, że:

 • zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

     1/ . …………………………………………………………..

            2/ …………………………………………………………....

    

…………… , dnia .…..20… r.        

     /miejscowość/                                                                                          ………………………..

   podpis osoby uprawnionej

                      (pieczęć Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

                                      

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w Gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie wydatkowania środków publicznych

o wartości szacunkowej nieprzekraczającejrównowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

    

znak sprawy:........................

 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

o wartości netto od 40 650 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt.  8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

2. Porównanie ofert:

 

 

 

       Oferty –odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy


 Wartość brutto w zł


inne kryteria

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

 

.......................................................................................................................................................

 

 

……………………………………

podpis osoby/osób      

przeprowadzającej/ych postępowanie  

 

Zatwierdzam:

 

Zbójna , dnia ………20… r.                                                                                              

                                                                                     ………………………………………………..                                              

                                                                                                                  Wójt Gminy Zbójna

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w Gminnych jednostkach organizacyjnych

w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającejrównowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

      

Notatka służbowa

w sprawie własnego badania rynku - rozpoznania cenowego

zamówienia o wartości netto do 8 130zł do 40 650zł.

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

  2. Rozpoznanie cenowe:

 

             Informacje zebrane na podstawie własnego badania rynku:

 

 

Nazwa , adres firmy


Cena brutto w zł 


inne kryteria

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zbójna , dnia ……..20… r.        

 

 

                                                                    

                                                                                       ………………………………………………….

                                                                                                   podpis pracownika Zamawiającego

                                                                                            przeprowadzającego rozpoznanie cenowe.

                                                                                        

 

Data powstania: poniedziałek, 29 lut 2016 08:54
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2016 09:25
Opublikował(a): Zdzisław Parzych
Zaakceptował(a): Zdzisław Parzych
Artykuł był czytany: 837 razy