BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2016 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje o przeprowadzeniu konsultacji:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:
1/ przedstawienie Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2016 r. stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2/ zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji w dniu 08 stycznia 2016 r. ( piątek ) godzina 800
- zakończenie konsultacji w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek ) godzina 1500

§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
1)w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej.
2) konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3) formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8 lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Zbójna, zatrudnionemu na stanowisku do spraw rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

                                                                                                           Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                             inż. Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 12:44
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 12:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 652 razy