BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię Zbójna dnia 31.12.2015r.

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 104477 Popiołki - Cieciory

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

we wsi Popiłki i Zbójna pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr 271/2, 272, 285, 300, 273/2, 243, 274, 278, 244/2, 275, 281 obręb Popiołki i nr 1634/1, 1658, 1659, 1634/2 obręb Zbójna

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- przebudowa istniejącej gruntowej i gruntowo-żwirowej nawierzchni jezdni na nawierzchnię  

bitumiczną

- przebudowa istniejących zjazdów z drogi na posesje i pola

- przebudowa jednego z przepustów

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

       Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

       Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Gmina Zbójna
  2. Strony poprzez obwieszczenie                          

                                                                                               

                                                                                        

Data powstania: czwartek, 31 gru 2015 09:46
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2015 09:48
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 381 razy