BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje

o przeprowadzeniu konsultacji:

 

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:

           1/ przedstawienie Projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia
               Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego
               na 2016 r.,
stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia,

           2/ zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3
               ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2. Termin rozpoczęcie konsultacji w dniu 14 października 2015 r. godzina 800

       i termin zakończenie konsultacji w dniu 30 października 2015 r. godzina 1500.

 

§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

       1/ w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
           w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
           na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej.

       2/ konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
           załącznik Nr 2 do zarządzenia,
       3/ formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
           znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8
           lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

 

 

   Wójt Gminy Zbójna - Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2015 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2015 14:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 629 razy