BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 3 lipca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i ustalenia regulaminu konkursu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, 423 i z 2015 r. poz. 337) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji
i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
(Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega:
1/ podaniu do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbójnej,
2/ zamieszczeniu w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: w Gazecie Współczesnej i w Kurierze Porannym,
3/ zamieszczeniu na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Zbójna.

4. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o konkursie.

§ 2. Obsługę biurową konkursu zapewnia Urząd Gminy w Zbójnej.

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Określa się Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zbójna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 09:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 843 razy