BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Uchwał Rady Gminy Zbójna w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.
Na podstawie art.5a ust.1 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz zgodnie z Uchwałą Nr IV/10//15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2015 r. poz. 1737) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty Uchwał Rady Gminy Zbójna w sprawie statutów Sołectw, stanowiące Załączniki od Nr 1 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia:
1/ Załącznik Nr 1 – statut Sołectwa Bienduszka,
2/ Załącznik Nr 2 – statut Sołectwa Dębniki,
3/ Załącznik Nr 3 – statut Sołectwa Dobry Las,
4/ Załącznik Nr 4 – statut Sołectwa Gawrychy,
5/ Załącznik Nr 5 – statut Sołectwa Gontarze,
6/ Załącznik Nr 6 – statut Sołectwa Jurki,
7/ Załącznik Nr 7 – statut Sołectwa Kuzie,
8/ Załącznik Nr 8 – statut Sołectwa Laski,
9/ Załącznik Nr 9 – statut Sołectwa Osowiec,
10/ Załącznik Nr 10 – statut Sołectwa Pianki,
11/ Załącznik Nr 11 – statut Sołectwa Piasutno Żelazne,
12/ Załącznik Nr 12 – statut Sołectwa Popiołki,
13/ Załącznik Nr 13 – statut Sołectwa Poredy,
14/ Załącznik Nr 14 – statut Sołectwa Ruda Osowiecka,
15/ Załącznik Nr 15 – statut Sołectwa Siwiki,
16/ Załącznik Nr 16 – statut Sołectwa Stanisławowo,
17/ Załącznik Nr 17 – statut Sołectwa Tabory,
18/ Załącznik Nr 18 – statut Sołectwa Wyk,
19/ Załącznik Nr 19 – statut Sołectwa Zbójna.

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat zapisów projektu statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie statutu danego Sołectwa są osoby stale zamieszkałe na terenie tego Sołectwa, które posiadają prawo wybierania w wyborach do organów Gminy Zbójna.

§ 4. Rozpoczęcie konsultacji w dniu 9 czerwca 2015 r. godzina 800 .
Zakończenie konsultacji w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 1500 .

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik Nr 20 do zarządzenia.
2. Formularz konsultacji dostępny jest w Urzędzie Gminy Zbójna przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8 lub u Sołtysów poszczególnych Sołectw,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl
3. Formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zbójna przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać w formie elektronicznej na adres: ugzbojna@lo.home.pl

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i Sołectwach Gminy Zbójna.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2015 09:50
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2015 10:34
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 683 razy