BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
że na wniosek Pana Korwek Waldemar zam. Siwiki 6, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku inwentarskiego – obora o obsadzie ok. 20 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 50 DJP ) w systemie chowu mieszanego bezściołowego i na głębokiej ściółce, realizowana na terenie obejmujacym część działki nr. 89, położonej w obrębie miejscowości Siwiki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Siwiki gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr. 89
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- przebudowa stodoły i budynku inwentarskiego przylegającego do niej na oborę do odchowu młodzieży hodowlanej z systemem utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce w kojcach grupowych o powierzchni dostosowanej do wieku zwierząt
- budowa obory o obsadzie ok. 20 DJP w systemie chowu mieszanego bezściołowego i na głębokiej ściółce
- powierzchnia zabudowy 360,00 m2
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.
Otrzymują :
1. Korwek Waldemar
2. Tanajewska Bożena
3. Rydelek Marek
4. Rydelek Paweł
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni w Giżycku
6. Gmina Zbójna
7. a/a


Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 12:27
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 12:27
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 488 razy