BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
że na wniosek Pana Banach Tomasz zam. Siwiki 1, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa istniejącej obory na 90 DJP do obsady 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 150 DJP ) i kanałów podrusztowych o pojemności ok. 600,0 m3 na działce 69 we wsi Siwiki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Siwiki gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr. 69
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- rozbudowa istniejącej obory na 90 DJP do obsady 150 DJP
- budowa kanałów podrusztowych o pojemności 600,0 m3

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 02.04.2015r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.Otrzymują :
1. Banach Tomasz
2. Poreda Agnieszka
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
4. Gmina Zbójna
5. a/a
Data powstania: środa, 11 mar 2015 09:30
Data opublikowania: środa, 11 mar 2015 09:31
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 494 razy