BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 16.02.2015r.


Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.Nr.1999,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 27.12.2011 r. na wniosek Państwa Kijek Piotr i Marlena zam. Dębniki 1, 18-416 Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 70,0 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie 70,0DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały)o pojemności 800 m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne o pojemnosci 10,0 m3 i niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowana na terenie obejmujacej część działki nr. 204 i nr. 205, położonym w obrębie geodezyjnym Dębniki, gm. Zbójna, pow. łomżyński woj. podlaskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730-1530 do dnia 02.03.2015r.
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 14:07
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 437 razy