BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
Zbójna dnia 12.02.2015r.

że na wniosek Pana Gawrych Andrzej zam. Kuzie 144, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Modernizacja budynków gospodarczych polegająca na przebudowie części obory z utrzymaniem zwierząt na głębokiej ściółce na stanowiska dla krów w systemie bezściołowym z wewnętrznymi kanałami na płynne odchody zwierzęce, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego, z magazynu pasz i płodów rolnych na budynek inwentarski przeznaczony do odchowu zwierząt na głębokiej ściółce i budowa silosu na kiszonkę o pojemności ok. 430 m3 wraz z zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemnośco ok. 4 m3 na terenie części działki nr. 170 położonej we wsi Kuzie gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Kuzie gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr. 170
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- przebudowa części obory o mieszanym systemie utrzymania polegającej na przystosowaniu części obiektu do tej pory użytkowanego do odchowu zwierzat na głębokiej ściólce na 16 stanowisk dla krów mlecznych
- budowa wewnętrznych kanałow na gnojowicę (podrusztowych o poj. ok. 85 m3 )
- zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z magazynu pasz i płodów rolnych na budynek inwentarski do odchowu zwierzat na głębokiej ściółce w kojcazh grupowych bez wydzielonych stanowisk dla 12,90 DJP
- budowa silosu na kiszonkę o wymiarach 30x8 m2 wraz z zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności ok. 4 m3

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 05.03.2015r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują :
1. Gawrych Andrzej
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. a/a
Data powstania: czwartek, 12 lut 2015 09:32
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2015 09:33
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 449 razy