BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 14.01.2015r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
zawiadamia się
że na wniosek Państwa Piotr i Marlena Kijek zam. Dębniki 1, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa budynku inwentarskiego – obora o obsadzie 70.0 DJP docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 70,0 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 800 m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne o pojemności 10,0 m3 i niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowana na terenie obejmującym część działki nr. 204 i 205, położonym w obrębie geodezyjnym Dębniki, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Dębniki gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr. 204 i 205
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa budynku obory na 70 DJP w systemie wolnostanowiskowym rusztowym
- budowa kanałów podrusztowych o pojemności 800,0 m3
- budowa zbiornika o pojemności ok. 10 m3 na ścieki technologiczne

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 05.02.2015r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.
Otrzymują :
1. Piotr i Marlena Kijek
2. Kulas Ryszard
3. Gmina Zbójna
4. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
5. a/a
Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2015 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2015 14:06
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 448 razy