BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO ROŚB.6740.2.8.2014

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że wydano na wniosek Wójta Gminy Zbójna, decyzję nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. znak: ROŚB.6740.2.8.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, gm. Zbójna (km rob. 0+000,00 do km 2 + 319,72), droga gminna klasy D oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących: przebudowę i rozbudowę istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola oraz przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod koroną drogi
Zadanie realizowane będzie na działkach:
1. Działki stanowiące pas drogi gminnej:
171, 180, 187,
2. Działki stanowiące pas drogi powiatowej:
169, 113/2 i 128/1,
3. Działki wydzielone do wywłaszczenia pod drogę:
193 i 312/1,
4. Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod drogę):

- 21/2 dzielona na działki: 21/5 o pow. 0,0047 ha (do wykupu), 21/6 o pow. 0,9953 ha,
- 24 dzielona na działki: 24/1 o pow. 0,0043 ha (do wykupu), 24/2 o pow. 1,0357 ha,
- 66 dzielona na działki: 66/1 o pow. 0,0243 ha (do wykupu), 66/2 o pow. 1,3057 ha,
- 69 dzielona na działki: 69/1 o pow. 0,0181 ha (do wykupu), 69/2 o pow. 0,3019 ha,
- 33/3 dzielona na działki: 33/5 o pow. 0,0039 ha (do wykupu), 33/6 o pow. 0,6319 ha,
- 10/2 dzielona na działki: 10/5 o pow. 0,0079 ha (do wykupu), 10/6 o pow. 0,6321 ha,
- 41/2 dzielona na działki: 41/3 o pow. 0,0396 ha (do wykupu), 41/4 o pow. 5,6504 ha,
- 32 dzielona na działki: 32/1 o pow. 0,0003 ha (do wykupu), 32/2 o pow. 0,4697 ha,
- 64 dzielona na działki: 64/1 o pow. 0,0381 ha (do wykupu), 64/2 o pow. 5,0319 ha,
- 71/1 dzielona na działki: 71/2 o pow. 0,0095 ha (do wykupu), 71/3 o pow. 2,0934 ha,
- 60 dzielona na działki: 60/1 o pow. 0,0062 ha (do wykupu), 60/2 o pow. 2,0738 ha,
- 116 dzielona na działki: 116/1 o pow. 0,0031 ha (do wykupu), 116/2 o pow. 5,7369 ha,
- 121/1 dzielona na działki: 121/3 o pow. 0,0043 ha (do wykupu), 121/4 o pow. 1,9023 ha,
- 33/4 dzielona na działki: 33/7 o pow. 0,0002 ha (do wykupu), 33/8 o pow. 0,1798 ha,
- 113/11 dzielona na działki: 113/25 o pow. 0,0017 ha (do wykupu), 113/26 o pow. 0,1383 ha,
- 122 dzielona na działki: 122/1 o pow. 0,0192 ha (do wykupu), 122/2 o pow. 11,0008 ha,
- 43 dzielona na działki: 43/1 o pow. 0,0032 ha (do wykupu), 43/2 o pow. 2,5568 ha,
- 57/1 dzielona na działki: 57/5 o pow. 0,0030 ha (do wykupu), 57/6 o pow. 0,2670 ha,
- 35/4 dzielona na działki: 35/8 o pow. 0,0024 ha (do wykupu), 35/9 o pow. 0,7076 ha,
- 57/2 dzielona na działki: 57/3 o pow. 0,0045 ha (do wykupu), 57/4 o pow. 3,2355 ha,
- 56/2 dzielona na działki: 56/3 o pow. 0,0014 ha (do wykupu), 56/4 o pow. 1,8786 ha,
- 311 dzielona na działki:311/1 o pow. 0,0145 ha (do wykupu), 311/2 o pow. 0,0479 ha,
- 174 dzielona na działki: 174/1 o pow. 0,0204 ha (do wykupu), 174/2 o pow. 0,1344 ha,
- 310 dzielona na działki: 310/1 o pow. 0,0007 ha (do wykupu), 310/2 o pow. 0,1592 ha.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 318,
w godzinach od 7.30 - 15.30 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w prasie.

Starosta Łomżyński
Data powstania: środa, 30 lip 2014 10:38
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sie 2014 10:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1262 razy