BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
że na wniosek Pani Kowalczyk Ewa zam. Laski 13, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt tj. wolnostanowiskowej dla krów mlecznych i głębokiej dla pozostałych grup o obsadzie 59,25 DJP, z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 300 m3, na terenie działki nr. 177/2 położonej w miejscowości Laski gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Laski gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr. 177/2
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa budynku obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt na 59,25 DJP
- budowa kanałów podrusztowych o pojemności ok. 300 m3

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 03.06.2014r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :
1. Kowalczyk Ewa
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. a/a


Data powstania: środa, 14 maj 2014 12:32
Data opublikowania: środa, 14 maj 2014 12:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 13:03
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 422 razy