BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinięZawiadomienie O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Że na wniosek Padlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna zmiany decyzji RlŁ.7614.7624-2/7/09/10 z dnia 22.09.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr. 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi – odcinek Granica Województwa – Nowogród i odcinek drogi wojewódzkiej nr. 648.

w zakresie:
1. Rezygnacji z wykonania ekranów akustycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów hałasu w środowisku
2 Rezygnacji z wykonania zbiornika odparowującego w miejscowości Dębniki (km.40+573)
3. Rezygnacji z wykonania rowu przydrożnego w rejonie Rezerwatu Przyrody „Kaniston” (około km. 33+150 do km. 34+100)

Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 14.04.2014r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a
Data powstania: piątek, 21 mar 2014 12:54
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2014 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 13:03
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 387 razy