BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbójna.

Zarządzenie Nr 281/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 19 listopada 2013 roku
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 / oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się IV przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 \do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce
Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

2. Ogłasza się IV przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 13 w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwach Dobry Las i Zbójna.
2. Wyciąg z ogłoszeń o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 10:12
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 10:16
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2014 11:31
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 518 razy