BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kuziach Nr 88, będącej własnością Gminy Zbójna.

Zarządzenie Nr 278/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2013 roku Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej w Kuziach Nr 88, na działce Nr 258/3 o powierzchni 0,0567 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomośc położonej w Kuziach Nr 88, będącej własnością Gminy Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 / oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej w Kuziach Nr 88, na działce Nr 258/3 o powierzchni 0,0567 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Kuzie.
2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski



Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 lis 2013 11:17
Data opublikowania: środa, 13 lis 2013 11:21
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2014 11:31
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 546 razy