BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 269/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 14 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbójna.
 • zarządzenie
  zarządzenie
 • załącznik 1
  załącznik 1
 • załącznik 2
  załącznik 2
 • załącznik 3
  załącznik 3
 • załącznik 4
  załącznik 4
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 / oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się III przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce
Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

2. Ogłasza się III przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na zbycie 6 lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

3. Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwach Dobry Las i Zbójna.
2 Wyciąg z ogłoszeń o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 15 paź 2013 11:36
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2013 11:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lis 2013 10:07
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 536 razy