BIP Gminy Zbójna

DECYZJA

Zbójna dnia 17.09.2013rRLŁ.6220.4.4.2013DECYZJA


Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki na odcinku w km. 0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. Podlaskie.

Stwierdzam
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 09.08.2013 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne- Gietki na odcinku w km. 0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. Podlaskie załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także kopie map ewidencyjnych w skali 1:5000 oraz wypis z rejestru gruntów. Na podstawie przedłożonego materiału dowodowego organ zakwalifikował wnioskowane zamierzenie inwestycyjne do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr.213,poz.1397 ze zm.)
W dniu 12.08.2013r. Wójt Gminy Zbójna wszczął postępowanie i wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki na odcinku w km. 0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. Podlaskie.
W wydanych opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży NZ-4141.59.2013 z dnia 20.08.2013. jak i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WSTII.4240.120.2013.RŚ z dnia 30.08.2013r. nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
W dniu 16.09.2013r. Wójt Gminy Zbójna wydał postanowienie RLŁ.6220.4.3.2013r. w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm. w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1 art. 74 ust.3 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr.199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna obwieszczeniem poinformował o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranym materiałem oraz składania uwag i wniosków.
Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójna w dniu 12.08.2013r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej PiasutnoŻelazne – Gietki na odcinku w km. 0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. Podlaskie o nawierzchni żwirowo – gruntowej w bardzo złym stanie technicznym(w zasadzie jest to wyjeżdżony, utwardzony pas gruntu szerokości 3,5 – 4,0 m. z wieloma nierównościami, bez poboczy oraz zachowania spadków podłużnych i poprzecznych oraz odprowadzania wód opadowych) na działkach istniejącego pasa drogowego: nr. 171, 180 i 187 (droga gminna), 128/1, 169, 113/2 (droga powiatowa)oraz działkach nr. 113/11, 116, 121/1, 193, 122, 35/4, 71, 311, 32, 174, 312, 69, 33/3, 66, 181, 64, 303, 24, 21/2, 60, 57/2, 57/1, 56/2, 43, 10/2, 41/2, 310 stanowiących własność prywatną (do podziału i przejęcia pod pas drogowy) w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne.
Początek odcinka planowanego do rozbudowy i przebudowy przyjęto w m. Piasutno Żelazne w km. 0+000 tj. na krawędzi jezdni drogi powiatowej Dębniki – Dobry Las – Nksowizna, natomiast koniec w km. 2+320,65 na początku kompleksu leśnego.
Przyjęte rozwiązania :
- klasa drogi D
- prędkość projektowa 30 km./h
- jezdnia z betonu asfaltowego 3,5 m. i obustronne pobocza żwirowe o szerokości 1,5 m. każde (tylko na początkowym odcinku w km. 0+000 – 0,035 jezdnia szerokości 5,0 m. przechodząca na odcinku 10,0 m. na docelową 3,5 m.)
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%
- warstwa ścieralna grubości 3 cm. z betonu asfaltowego
- warstwa wiążąca grubości 5 cm. z betonu asfaltowego
- podbudowa grubości 20 cm. z kruszywa łamanego
- spływ wody naturalnymi spadkami na przyległy teren
- przebudowa istniejących przepustów z rur betonowych w km. 0+003, )+131,65, 0+551,70, 0+982,42 i 2+098,99
- przebudowa i budowa zjazdów
- posadzenie drzew przydrożnych w miejscach nie kolidujących z bezpieczeństwem ruchu lub mienia
W pasie drogowym rosną drzewa m.in. jesiony, brzozy, olchy i topole. Realizacja inwestycji wymusza wycinkę 49 szt drzew, gdyż ze względu na usytuowanie w pasie technologicznym objętym zakresem robót kolidują z planowaną przebudowa i rozbudową obiektu infrastruktury drogowej.
Wycinki drzew należy dokonać poza terminem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 lipca.
Przy realizacji przedsięwzięcia nie zostaną wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody gleby i ziemi substancje i energie, choć w trakcie prowadzenia prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu oraz pojazdów dowożących materiały budowlane. Będą to jednak działania o charakterze bezpośrednim, krótkotrwałym i odwracalnym.
Organ prowadząc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr. 54. poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej. Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary

Mając powyższe na uwadze odstąpiono od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Wniosek przeanalizowano pod kątem wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań formalnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199 poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr. 199,poz. 1227)

Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do Wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 13:58
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 13:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 836 razy