BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

Zbójna dnia 16.09.2013RLŁ.6220.4.3.2013


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz. 1227) a także §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójna

Postanawiam

Odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne- Gietki na odcinku w km.0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. podlaskie

UZASADNIENIE

Do Wójta gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 09.08..08.2013. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki na odcinku w km. 0+00- 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. Podlaskie o nawierzchni żwirowo-gruntowej w bardzo złym stanie technicznym ( w zasadzie jest to wyjeżdżony, utwardzony pas gruntu szerokości 3,5-4,0 m. z wieloma nierównościami, bez poboczy oraz zachowania spadków podłużnych i poprzecznych oraz odprowadzania wód opadowych) na działkach istniejącego pasa drogowego: nr. 171, 180i 187 (droga Gminna), 128/1, 169, 113/2 9droga powiatowa) oraz działkach nr. 113/11, 116, 121/1,193, 122, 35/4, 71, 311, 32, 174, 312, 69, 33/3, 66, 181, 64, 303, 24, 21/260, 57/2, 57/1, 56/2, 43, 10/2, 41/2, 310 stanowiących własność prywatną (do podziału i przejęcia pod pas drogowy) w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne.
Początek odcinka planowanego do rozbudowy i przebudowy przyjęto w m. Piasutno Żelazne , w km. 0+000 tj. na krawędzi jezdni drogi powiatowej Dębniki – Dobrylas – Niksowizna, natomiast koniec w km. 2+320,65 na początku kompleksu leśnego.
Przyjęte rozwiązania :
- klasa drogi D.
- prędkość projektowa 30km./h
- jezdnia z betonu asfaltowego 3,5 m. i obustronne pobocza żwirowe o szerokości 1,5 m. każde (tylko na początkowym odcinku w km. 0+000 – 0,035 jezdnia szerokości 5,0 m. przechodząca na odcinku 10,0 m. na docelową 3,5m.),
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2 %
- warstwa ścieralna grubości 3 cm. z betonu asfaltowego,
- warstwa wiążąca grubości 5 cm. z betonu asfaltowego,
- podbudowa grubości 20 cm. z kruszywa łamanego,
- spływ wody naturalnymi spadkami na przyległy teren,
- przebudowa istniejących przepustów z rur betonowych w km. 0+003,30, 0+131,65, 0+551,70, 0+982,42 i 2+098,99
- przebudowa i budowa zjazdów
- posadzenie drzew przydrożnych w miejscach nie kolidujących z bezpieczeństwem ruchu lub mienia
W pasie drogowym rosną drzewa m.in. jesiony, świerki, sosny, brzozy, olchy i topole.
Realizacja inwestycji wymusza wycinkę 49 szt. drzew , gdyż ze względu na usytuowanie w pasie technologicznym objętym zakresem robót kolidują z planowana przebudową i rozbudową obiektu infrastruktury drogowej.
Wycinki drzew należy dokonać poza terminem lęgowym ptaków
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz. 1397 ze zm.)
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 12.08.201r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydział Spraw Terenowych w Łomży WSTII.4240.120.2013.RŚ z dnia 30.08.2013r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NZ.4151.59.2013 z dnia 20.08.2013 wydał opinie, o braku konieczności przeprowadzania oceny na środowisko.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 art.73.ust. 1 art.74 ust. 3 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 12.08.2013r. powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ), mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na stan otaczającego środowiska.
Zmiana nawierzchni układu komunikacyjnego wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów, a w związku z tym ograniczy wydzielanie spalin do atmosfery i emisję hałasu do otoczenia, poprawi się odprowadzenie wód opadowych, spowoduje polepszenie klimatu akustycznego a inne uciążliwości zostaną zlikwidowane.
Po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą przedsięwzięcia Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży postanawia jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych
w Łomży
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 10:41
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 10:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 996 razy