BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 259/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 871/2, będącej własnością Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 /
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Dobry Las.
2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 wrz 2013 12:02
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 12:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2013 11:33
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 449 razy