BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 258/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego w Zbójnej.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 /
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie lokalu mieszkalnego w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Zbójna.
2. Wyciąg z ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej zgodnie z treścią
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 wrz 2013 10:45
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 10:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2013 11:33
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 441 razy