BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

XXIV SESJA RADY GMINY ZBÓJNA
O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIV sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: wtorek, 13 sie 2013 14:35
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2013 14:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 988 razy