BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 12.08.2013r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
zawiadamia się
że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne- Gietki na odcinku w km. 0+00-2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński woj. podlaskie
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
Obręb wsi Piasutno Żelazne na działkach istniejącego pasa drogowego nr. 171, 180 i 187 (droga gminna), 128/1, 169, 113/2 (droga powiatowa) oraz na działkach nr. 113/11, 116, 121/1, 193, 122, 35/4, 71, 311, 32, 174, 312, 69, 33/3, 66, 181, 64, 303, 24, 21/2,60 57/2, 57/1, 56/2, 43, 10/2, 41/2, 310 stanowiących własność prywatną (do podziału i przejęcia pod pas drogowy)
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki na odcinku w km. 0+000 – 2+320,65 w gminie Zbójna pow. łomżyński o nawierzchni żwirowo gruntowej
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i obustronnych poboczy

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 02.09.2013r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2013 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2013 14:15
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 543 razy