BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 241/13

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Zbójna.
Zarządzenie Nr 241/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 17 lipca 2013 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali
mieszkalnych, będących własnością Gminy Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590/
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia, na zbycie lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym
przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Zbójna.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 241/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 17 lipca 2013 r.

Wójt Gminy Zbójna
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w Zbójnej, położnym przy ulicy Łomżyńskiej 37, na działce Nr 1099/4 o powierzchni 2348 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38803.
Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego. Faktyczne przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wzniesiony 35 lat temu, w średnim stanie technicznym.

Nr lokalu Pow. lokalu
w m2 Pow. piwnicy
w m2 Udział w częściach wspólnych
i w gruncie Cena wywoławcza
w zł Wadium w zł Godzina przetargu
w dniu
19.08.2013 r.
4 66 8,24 81/1000 64.673 3.300 800
6 36 13,25 54/1000 35.276 1.800 900
7 30 6,36 40/1000 29.397 1.500 1000
12 66 10,44 83/1000 64.673 3.300 1100
13 66 17,03 90/1000 64.673 3.300 1200

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 14 sierpnia 2013 r.
Wadium należy uiścić, podając nr lokalu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 17 lip 2013 10:25
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2013 11:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 430 razy