BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

Postanawiam Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piankach.
Zbójna dnia 20.06.2013r.
RLŁ6220.2.2.2013POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr. 98.poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 a także art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr. 199 poz. 1227)a także § 3 ust. 1 pkt.80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr. 213 poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piankach na działce nr. ewid. 167/1

Postanawiam
Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piankach.

UZASADNIENIE

Do Wóta Gminy Zbójna w dniu 22.05.2013 roku wpłynął wniosek Gminy Zbójna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Piankach na działce Nr. ewid. 167/1
Rekultywacja składowiska jest zadaniem przewidzianym do finansowania ze środków unijnych w związku ztym do kwalifikacji konieczne jest zastosowanie norm zawartych w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko wraz z dyrektywą zmieniającą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r., która przewiduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia – urzadzenia do unieszkodliwiania odpadów.
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 24.05.2013r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży pismem WST II4240.81.2013.EM z dnia 06.06.2013r. wydała opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem NZ.4151.41.2013 z dnia 10.06.2013r stwierdził potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1 art.74 ust.3 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez powiadomienie listowne oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Zbójna w dniu 24.05.2013r powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr. 213,poz. 1397) przedmiotowa inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Analiza Karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że gminne składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest na terenie płaskiej śródleśnej polany w odległości około 1,83 km. od miejscowości Zbójna i około 5,20 km. od miejscowości Nowogród oraz 0,4 km. od starorzecza rzeki Narew.
Składowanie odpadów odbywało się na dwóch kwaterach składowych, których powierzchnia po zewnętrzym zarysie wynosi 2549,97 m2. Składowisko posiada ogrodzenie betonowe o wysokości 2,1 m. Powierzchnia terenu wewnątrz ogrodzenia wynosi 7585,12 m2.
Rekultywacja składowiska odpadów polegała będzie na wykonaniu zabiegów technicznych i biologicznych, które zapewnią docelowe użytkowanie tego obszaru oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.
W pierwszym etapie będzie prowadzona rekultywacja techniczna w następującym zakresie:
- odspajanie, przemieszczenie, formowanie i jednoczesne zagęszczenie składowanych
odpadów do rzędnych pozwalających na otrzymanie jednorodnej bryły składowiska,
- ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,
- uszczelnienie czaszy składowiska
- zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą odwadniającą i
rekultywacyjną ,
- wykonanie obsiewu trawami zadarniającymi, a docelowo naturalnej sukcesji roślinnej.
Rekultywacja biologiczna składowiska w Piankach ma na celu wprowadzenie na powierzchnię kwater składowiska w I etapie roślinności zadarniającej, która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko. W II etapie wraz z przemianami biochemicznymi gleby pod wpływem mikroorganizmów oraz korzeni wysianych mieszanek traw zadarniających obszar kwater składowiska stanie się z czasem miejscem naturalnej sukcesji roślin rodzimych (sosen, brzóz, wierzb) przez co lokalna fizjocenoza zachowa w miarę naturalny charakter.
Zadania rekultywacji biologicznej to:
- stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą
podstawową ochronę rekultywowanego obiektu,
- stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozja wodna i wietrzna z
jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych,
- inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych,
- wytworzenie roślinności zadarniającej,
- pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin,
- utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenie roślin zadarniających.
Przy rekultywacji, planuje się wykorzystanie następujacych ilości surowców:
- warstwa wyrównawcza grubości 25 cm. -631,52 m3
- warstwa izolacyjna z gliny grubości 30 cm. – 757,78 m3
- warstwa okrywowa grubości 40 cm. - 1010,17 m3
- warstwa humusowa grubości 5 cm. – 126,27 m3
- mieszanki traw do wysiania na skarpach – 53,44 kg.
- mieszanki traw do wysiania na wierzchowinie - 25,55 kg.
- wierzba wiciowa do nasadzenia na wierzchowinie – 656 szt.
- wierzba wiciowa do nasadzenia na stopie skarpy – 884 szt.
- rury PP DN 400 do budowy 2 studni odgazowujących – 7,00 mb.
- rury drenarskie DN 100 do budowy 2 studni odgazowujących – 9,00 mb.
- materiał wypełniający do 2 studni odgazowujących – 0,88 m3
Zakres wymaganego monitoringu instalacji w fazie poeksploatacyjnym reguluje § 23 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.z 2013r. poz. 523)
Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:
1. badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczna reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów,
2. pomiarze poziomu wód podziemnych
3. pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych
4. kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery,
5. badaniu parametrów wskaźnikowych ustalonych zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 4 i 5 w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie składowiskowym
6. pomiarze emisji gazu składowiskowego,
7. sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego
Teren przedsięwzięcia położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, którego czynna ochrona ekosystemów polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach mendrujących rzek Narwi i Pisy, z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej, w ramach racjonalnej gospodarki leśnej. Z uwagi na na lokalizację składowiska nie przewiduje się znaczącego wpływu na cele i przedmiot ochrony w/w obszaru chronionego.
Ponadto ustalono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach. Nie wykazano powiązań z innymi przedsięwzięciami, kumulowania się oddziaływań, wystąpienia ryzyka poważnej awarii oraz transgranicznego oddziaływania.
W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji.
Otrzymują
1.Adamowicz Zenon
2.Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3.A/a

Do wiadomości:
1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży


Data powstania: czwartek, 20 cze 2013 09:35
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2013 09:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1233 razy