BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 233/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 871/2, będącej własnością Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590/
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Dobry Las
i w prasie lokalnej.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 12:13
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 12:14
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 951 razy