BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2013-2024.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Zbójna z MZWiK w Łomży.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 09:43
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 09:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 cze 2013 09:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 425 razy