BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piankach

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkace:
- nr. 167/1 obręb Pianki gmina Zbójna
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie zabiegów technicznych (prace geodezyjne, formowanie korony składowiska, ukształtowanie skarp składowiska, budowa warstwy izolacyjnej i okrywowej, budowa studni odgazowujących) i zabiegów rekultywacji biologicznej (wykonanie zadarnienia skarp i korony składowiska, nasadzenie drzew i krzewów).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 14.06.2013r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :
1.Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2.Gmina Zbójna
3.Adamowicz Zenon
4.A/a
Data powstania: piątek, 24 maj 2013 14:11
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2013 13:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 397 razy