BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Zbójna


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XX sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej.
12. Informacja z działalności LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: środa, 6 lut 2013 08:26
Data opublikowania: środa, 6 lut 2013 08:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2013 09:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 539 razy