BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (budowa obory)

Zbójna dnia 25.01.2013
Zawiadomienie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek Bogumiły i Jacka Parzych zam. kol. Parzychy 6, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa budynku obory/bydło mleczne/ o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich bezściółkowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowana we wsi Zbójna kolonia Paarzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
na terenie wsi Zbójna kol. Parzychy na działce 1187 stanowiącej własność Parzych Bogumiły i Jacka.
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa nowej obory bezściółkowej dla 55,0 DJP
- wymiary zewnętrzne 13,0 x 42,0 m.
- budowa tradycyjna - ściany o grubości 38 cm. (bloczki gazobetonowe) dach dwuspadowy
kryty blachą trapezową T 35mm, więźba dachowa konstrukcji drewnianej
- oświetlenie budynku – kalenicowe
- wentylacja grawitacyjna kalenicowa
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 14.02.2013r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują:

1. Parzych Bogumiła i Jacek
2. Parzych Andrzej
3. Parzych Witold
4. Gmina Zbójna
5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
6. A/a
Data powstania: piątek, 25 sty 2013 09:19
Data opublikowania: piątek, 25 sty 2013 09:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 923 razy