BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIA NR 194/13 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 39 ust.1-2, art. 40 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz.951, poz.1256) oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz.450) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanych budynkami byłych ośrodków zdrowia, położonych w Dobrym Lesie i w Kuziach.
§ 2.

Ogłoszenie rokowań podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i w Sołectwach miejscowości, w których położone są powyższe nieruchomości a także
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl. i w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
§ 3.

Przeprowadzenie rokowań powierza się Komisji Przetargowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 10:09
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 10:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 cze 2013 12:00
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 610 razy