BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 127/12

Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż pokosu trawy.
Zarządzenie Nr 127/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż pokosu trawy.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28,
Nr poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281
Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż pokosu trawy z gruntów położonych w obrębie Popiołki na działkach Nr 21/1, 21/2, 22/1, 22/8, 122,123,151,152,189,190/3 wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność Gminy Zbójna zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2.

1. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana spośród pracowników Urzędu Gminy Zbójna
w następującym składzie osobowym:
1/ Anna Górak – Przewodnicząca Komisji,
2/ Małgorzata Niewiadomska – Członek Komisji
3/ Tadeusz Dziekoński - - II –
4/ Zdzisław Parzych -II-

2. Wyboru oferenta dokona komisja, o której mowa w ust. 1 na podstawie złożonych ofert
na formularzu ofertowym, określonym w Załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 7 dni w siedzibie urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna, a także na tablicach ogłoszeń we wszystkich Sołectwach Gminy Zbójna.
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 127/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 31 maja 2012 r.
Wójt Gminy Zbójna
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pokosu trawy


Pisemna oferta powinna być złożona na formularzu określonym
w Załączniku Nr 2 do zarządzenia w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Formularz zawiera imię i nazwisko oraz adres oferenta a także cenę,
za jaką oferent zamierza nabyć pokos trawy ze wszystkich gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego w Popiołkach.
Warunkiem uznania oferty za ważną jest zobowiązanie oferenta
do nieodpłatnego skoszenia i usunięcia trawy z działek wchodzących
w skład gospodarstwa w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2012 r.

Termin składania pisemnych ofert na pokos trawy upływa w dniu
11 czerwca o godzinie 900 . Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna- pokój Nr 8 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zbójna,
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64.
Koperty z ofertami powinny być oznaczone „Przetarg na pokos trawy”.
Przetarg na podstawie złożonych ofert, przeprowadzi komisja dokonując wyboru oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. Komisji przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wydanie działek do skoszenia trawy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny za pokos trawy ustalonej w wyniku przetargu, w terminie
do 15 czerwca 2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 127/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 31 maja 2012 r.

………………………………………...
/ Imię, nazwisko i adres oferenta/


Wójt Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska Nr 64
18-416 Zbójna


FORMULARZ OFERTOWY


na pokos trawy z gruntów położonych w obrębie Popiołki
na działkach Nr 21/1, 21/2, 22/1, 22/8, 122,123,151,152,189,190/3 wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność Gminy Zbójna

1. Oferowana cena za pokos trawy z w/w działek : ………….. zł

( słownie : ……………………………………………zł

2. Zobowiązuję się do nieodpłatnego skoszenia i usunięcia trawy z w/w działek
w terminie do dnia: …..czerwca 2012 r.

3. Warunki płatności:

na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży,
Oddział Nowogród Nr 16875710112601965320000020, przed podpisaniem
umowy w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r.


…………………………………………
/ data i podpis oferenta /


Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 1 cze 2012 13:47
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2012 13:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1346 razy