BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Zbójna dnia 17.05.2012r.


RLŁ6220.3.2.2012POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr. 98.poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 a także art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr. 199 poz. 1227)a także § 3 ust. 1 pkt.103 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr. 213 poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Parzych Jacek i Bogumiła zam. Zbójna kol. Parzychy 4, 18-416 Zbójna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory /opasy/ o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych oraz obsadzie w gospodarstwie do 100 DJP na stanowiskach bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna kolonia Parzychy 4 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1178.

Postanawiam

1.nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory/opasy/ o obsadzie do 55,00 GJP na stanowiskach płytkich bezściołowych oraz obsadzie w gospodarstwie do 100,0 DJP na stanowiskach bezściołowych w zabudowie zagrodowej zslokalizowanej we wsi Zbójna kolonia Parzychy 4 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1178

2. opracować raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 odstępując od pkt. 4, 13 i 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr. 199, poz. 1227 ze zm.)

UZASADNIENIE

Do Wóta Gminy Zbójna w dniu 18.04.2012 roku wpłynął wniosek Państwa Parzych Jacek i Bogumiła zam. Zbójna kolonia Parzychy 4, 18-416 Zbójna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku obory o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich o obsadzie docelowej w gospodarstwie rolnym do 100,0 DJP w zabudowie zagrodowej na działce nr. 1187 położonej we wsi Zbójna kolonia Parzychy 4, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. Podlaskie”
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 23.04.2012r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży pismem WST II4240.61.2012.MD z dnia 26.04.2012r. wydała opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1 art.74 ust.3 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez powiadomienie listowne oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Zbójna w dniu 23.04.2012r powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr. 213,poz. 1397) przedmiotowa inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Analiza Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wykazała, że projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku obory do 55,0 DJP o docelowej obsadzie w gospodarstwie do 100,0 DJP na terenie zabudowy zagrodowej, na części działki Nr. 1187.
Projektowany obiekt funkcjonował będzie w systemie bezściołowym płytkim, gnojowica gromadzona będzie pod rusztem a częściowo odprowadzana do istniejącego szczelnego zbiornika.
Z analizy dokumentów wynika, że przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie atrakcyjnym przyrodniczo, objętym ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr. 92, poz. 880 z późn. zm.)tj. Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi dla którego obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu Nr. 11/05 Wojewody podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54 poz. 724)
Koncentracja chowu zwierząt w projektowanej skali może stworzyć zakłócenia oraz zmiany w środowisku. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z emisją zanieczyszczeń hałasu oraz występowania innych uciążliwości. Może spowodować odczuwalne pogorszenie stanu jakości otaczającego środowiska przyrodniczego. Zwiększy się ilość emitowanych zanieczyszczeń specyficznych „hodowlanych” stanowiących w większości związki organiczne i ich pochodne oraz zanieczyszczenia odorowe i mikrobiologiczne, które mogą spowodować odczuwalne pogorszenie lokalnych warunków aerosanitarnych. Ze względu na usytuowanie inwestycji w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej istnieje prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań. Duża produkcja nawozów naturalnych,( obornik, gnojówka i gnojowica) stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego (sąsiedztwo dużych cieków wodnych).
Zgodnie z art. 103 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz. 13 97 ) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się chów i hodowlę zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 51 w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP inwentarza, jeżeli działalność ta prowadzona będzie na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy.
Planowana inwestycja stanowi budowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością rolniczą na terenie gospodarstwa rolnego prowadzącego chów zwierząt w skali znacznie przekraczającej wielkości określone w w/w Rozporządzeniu (obsada docelowa około 100,0 DJP) i kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Otrzymują
1. Parzych Jacek i Bogumiła
2. Parzych Andrzej
3. Parzych Witold
4. Gmina Zbójna
5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
6. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży


Data powstania: piątek, 18 maj 2012 08:43
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 08:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1410 razy