BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

Zbójna dnia 16.01.2012r
RLŁ.6220.3.2.2011.2012


POSTANOWIENIE


Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98,poz.1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 212 poz. 1263), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Nowogród.

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Zbójna – oddziały 181-184 i 171-176

UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Nadleśnictwa Nowogród z dnia 07.12.2011 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie drogi przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Zbójna – oddziały 181-184 i 171-176
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
Na terenie Leśnictwa Zbójna w granicach oddziałów leśnych 181-184 i 171-176 na działkach 1974, 1656, 1876, 1877, 1878, 1869, 1868, 1241, 1867, 1866, 1862, 1863, 1851, 1655, 1850, 1846, 1847, 1840, 1839, 1838, 1372, 1076, 1834, 1835, 1833, 1654, 1832, 1828 i 1829 w obrębie wsi Zbójna gmina Zbójna.
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 19.12.2011r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WST II.4240.145.2011.EM z dnia 22.12.2011r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NZ.4151.53.2011 z dnia 29.12.2011r. wydał opinie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez wysłanie zawiadomień ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wszczęciu postępowania w dniu 19.12.2011 roku oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Zbójnej.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. Nadleśnictwo Nowogród
2. Gmina Zbójna
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
4. Pianka Waldemar
5. Pianka Anna
6. Parzych Zdzisław
7. Parzych Hanna
8. Samul Ireneusz
9. Samul Zdzisława
10. A/a

Do wiadomości :
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Łomzy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łomży


Data powstania: poniedziałek, 16 sty 2012 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2012 13:43
Data edycji: poniedziałek, 16 sty 2012 13:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 997 razy
Ilość edycji: 1