BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogród Dębniki 80, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Zbójna – oddziały 181-184 i 171-176

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
na terenie Leśnictwa Zbójna w granicach oddziałów leśnych 181-184 i 171-176 na działkach 1974, 1656, 1876, 1877, 1878, 1869, 1868, 1241, 1867, 1866, 1862, 1863, 1851, 1655, 1850, 1846, 1847, 1840, 1839, 1838, 1372, 1076, 1834, 1835, 1833, 1654, 1832, 1828 i 1829 w obrębie wsi Zbójna gmina Zbójna.

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- wykonanie jezdni szerokości 3,5 m z poboczami o szerokości 0,75 m.
- wykonanie nawierzchni twardej nieulepszonej
- wykonanie rowów odwadniających
- wykonanie przepustów drogowych
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 09.01.2012r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują:

1.PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogród
2.A/a
3.Gmina Zbójna
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:55
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 864 razy