BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 07.11.2011
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowościach : Gawrychy, Kuzie, Wyk, Popiołki, Osowiec, kolonia Budniki, Jurki, kolonia Dukat i kolonia Dłużewo

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
Obręb Zbójna kol. BUDNIKI:
387, 365, 1305, 1308/2, 1649, 463/1, 1311/2, 482, 483, 484, 468, 485/1, 486, 797, 1311

Obręb Zbójna kol. DUKAT:
797, 877/1, 1348, 876/1, 1349, 1350, 888/1, 880/1, 882, 884

Obręb Zbójna kol. DŁUŻEWO:
1349, 908/5, 912, 914, 915/2, 908/6

Obręb GAWRYCHY:
265, 25/1, 24, 234, 8, 7, 236, 26/4, 27/3, 27/2, 41, 244, 52, 54, 241, 372, 90, 239, 240, 94/2, 183, 351/1, 98/1, 98/3, 245, 135/2, 108/1, 108/2, 115, 246, 35, 34, 64/3, 247, 110/2, 110/5, 110/1, 351/1, 168, 358, 166, 165/4, 165/3, 164,163/3, 163/4, 161/2, 160, 353

Obręb KUZIE:
547, 481/1, 486, 349/1, 539, 546, 593, 329, 492/2, 492/1, 467/2, 571, 465, 460, 135, 264, 588, 555/1, 438/2, 457, 438/3, 439/1, 462/1, 462/10, 462/9, 436/4, 272/1, 268, 433/2, 433/1, 451/3, 450, 449/2, 554, 449/1, 424, 566, 445, 580, 553, 595, 416, 414, 413, 411, 400/2, 400/1, 397, 394/3, 394/1, 548, 384, 579, 164/252, 375, 369, 368, 549, 594, 241, 240/2, 242, 257/8, 243/2, 257/3 257/11, 257/10, 257/5, 256, 245, 255, 538, 264/3, 248, 264/1, 265, 251, 252, 540, 278, 46/3, 59, 51, 50, 519, 67, 60, 512, 10, 20, 520, 525, 154/2, 172/1, 157, 158, 160, 162, 164/1, 367, 527, 170, 165, 166, 168

Obręb OSOWIEC:
365, 366, 290, 291, 297, 298, 279, 369, 278, 1968, 217, 73, 229, 216, 232, 1647, 227, 63/3, 228, 119/1, 198/1, 205, 57, 58, 191, 204/1, 45/5, 204/2, 12/1, 208/3, 50/1, 108/2, 51, 52, 209, 136, 122, 130, 161, 200, 210, 149/2, 176, 222, 148, 203/1, 233/2, 219/1, 219/2, 17, 18, 19, 220, 221, 1873, 11/5, 10/1, 9, 8, 5, 4/1

Obręb POPIOŁKI:
260/2, 239, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 7, 9, 10, 11, 267, 13/2, 276, 91, 268/3, 101/2, 15, 240/2, 22/1, 22/8, 22/7, 22/3, 22/5, 23, 269/1, 271/2, 108, 109/5, 109/1, 110/2, 272, 137, 136, 130, 129, 128, 107/2, 126/2, 300, 116/2, 98, 273/2, 114, 113, 243, 112, 274, 96, 278, 77, 78, 279, 79, 80, 81, 83, 147, 117, 244/2, 146, 145, 275, 87, 85, 92, 271/1, 288, 265, 55, 60, 58, 56/2, 73, 263, 49, 41, 30/1, 31, 30/2, 73Obręb WYK:
166, 402, 109, 119/3, 120/1, 403, 65, 63, 391/1, 88, 70, 481, 67/1, 449, 478, 31/2, 23, 451/1, 480, 450/1, 454/1, 34/3, 128, 400/1, 89/1, 406/1, 143/1, 143/4, 144, 143/2, 143/4, 151, 153/4, 192/2, 170/2, 170/3, 156/1, 396/1, 96/1, 49/1, 395/1, 82/1, 38, 37, 107, 174, 176, 177, 190/2, 244/2, 411/2, 248, 245, 242, 243, 244/2, 411/3, 293/1, 294/1, 179/1, 180, 409/1, 183/1, 184/4, 184/3, 307/1, 308/1, 502/1, 315/2, 448/3, 433, 118/3, 186/3, 91, 35, 448/3, 433, 118/3, 186/3, 91, 35

Obręb JURKI:
16/1, 16/2, 18/3, 18/6, 18/11, 18/15, 37/1, 37/2, 44/1, 44/2, 45/6, 47/1, 47/3, 48/2, 48/5, 48/7, 48/8, 48/9, 48/12, 48/13, 48/16, 48/17, 49/2, 49/3, 49/7, 49/9, 49/10, 49/11, 56/1, 56/2, 77/4, 77/6, 77/16, 77/17, 79/4, 80/2, 81/6, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/15, 85/16, 85/17, 85/20, 85/22, 85/23, 87/1, 89/2, 89/4, 91/2, 91/3, 91/5, 91/10, 93/2, 93/4, 93/5, 93/6, 93/8, 93/14, 93/16, 93/18, 93/19, 93/20, 93/21, 94/2, 94/5, 97/5, 97/6, 98/2, 99, 100, 105, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 134, 135, 136, 138, 141, 146, 147, 148/2, 149, 150, 151, 152, 159

Obręb DOBRY LAS:
678/2, 798, 993, 1106, 1109

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
- Gawrychy o długości ok. 8,5 km.
- Kuzie o długości ok. 12,9 km.
- Wyk o długości ok. 7,4 km.
- Popiołki o długości ok. 8,3 km.
- Osowiec o długości ok. 6,1 km.
- Zbójna kol. Budniki o długości ok. 3,0 km.
- Jurki o długości ok. 4,0 km.
- Zbójna kol Dukat o długości ok. 2,5 km.
- Zbójna kol. Dłużewo o długości ok. 3,1 km.
II. Budowa około 222 przyłączy do wybudowanej sieci wodociągowej o łącznej długości około 8,0 km.

Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 28.11.2011r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.
Otrzymują:
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. A/a
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2011 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2011 11:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1777 razy