BIP Gminy Zbójna

DECYZJA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki – Gawrychy.
Zbójna dnia 23.09.2011r.RLŁ.6220.1.4.2011DECYZJA


Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz. 1397), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki – Gawrychy.

Stwierdzam
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 16.08.2011 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki – Gawrychy załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej.
Na podstawie przedłożonego materiału dowodowego organ zakwalifikował wnioskowane zamierzenie inwestycyjne do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 213, poz. 1397)
W dniu 16.08.2011r. Wójt Gminy Zbójna wszczął postępowanie i wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki – Gawrychy.
W wydanych opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży NZ.4151.36.2011 z dnia 31.08.211r. jak i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WST II.4240.97.2011.MD z dnia 19.08.2011r. nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W dniu 09.09.2011r. Wójt Gminy Zbójna wydał postanowienie RLŁ.6220.1.2.2011 w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kpa. (Dz.U.z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm. w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1 art.74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna obwieszczeniem poinformował o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranym materiałem oraz składania uwag i wniosków.
Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójna w dniu 16.08.2011r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zbójnej
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy ; odcinek I w km. 0+032,25 -1+729,38 i odcinek II w km. 0+026,15 – 2+081,21 w gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. Podlaskie o nawierzchni żwirowo-gruntowej(miejscowo ulepszona żużlem) odcinek I na działkach istniejącego pasa drogowego nr. ewid. 265 (obręb Popiołki),236 i 234 (obręb Gawrychy) oraz działkach nr. 54, 74, 400, 55 (obręb Popiołki) i 41, 30/1, 36, 25/1 (obręb Gawrychy stanowiących własność prywatną oraz Skarbu Państwa, odcinek II; na działkach istniejącego pasa drogowego nr. ewidencyjny 245, 246 i 244 (obręb Gawrychy oraz działkach nr. 110/5, i 115 (obreb Gawrychy ) stanowiących własność prywatną oraz Skarbu Państwa ( do podziału i przejęcia pod pas drogowy). Opracowaniem objęto drogę na dwóch odcinkach z których początek odcinka I przyjęto w miejscowości Popiołki, w km. 0+000, tj w osi jezdni drogi wojewódzkiej nr. 645 Myszyniec – Łyse – Zbójna – Nowogród – Łomża na skrzyżowaniu z drogą gminną ( początek robót w km. 0+032,25), koniec na skrzyżowaniu z odcinkiem II.
Natomiast początek odcinka II przyjęto w miejscowości Gawrychy w km. )+000 tj. osi jezdni drogi wojewódzkiej nr. 645 Myszyniec-Łyse-Zbójna – Nowogród – Łomża na skrzyżowaniu z drogą gminną (początek robót w km. 0+026,15 na wysokości budynku mieszkalnego usytuowanego po stronie P, natomiast koniec na skrzyżowaniu z odcinkiem I.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie:
- odcinek I w km. 0+032,25 – 1+729,38 jezdni o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna
grubości 3 cm., warstwa wiążąca grubości 5cm., podbudowa grubości 20 cm. z kruszywa
łamanego) szerokości 3,5 m. oraz obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 1,0 m.
każde
- odcinek II w km. 0+026,15 – 2+081,21 jezdni o nawierzchni bitumicznej (warstwa
ścieralna o grubości 3 cm., warstwa wiążąca grubości 5 cm. podbudowa grubości 20 cm. z
kruszywa łamanego) szerokości 3,5 m. oraz obustronnych poboczy szerokości 1,5 m. każde,
w tym : 1,0 m. pobocze żwirowe i 0,5 m. gruntowe.
Przy realizacji przedsięwzięcia nie zostaną wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody, gleby i ziemi substancje i energie, choć w trakcie prowadzenia prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu oraz pojazdów dowożących materiały budowlane. Będą to jednak działania o charakterze bezpośrednim, krótkotrwałym i odwracalnym.
Zmiana nawierzchni układu komunikacyjnego wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów, a w związku z tym ograniczy wydzielanie spalin do atmosfery i emisję hałasu do otoczenia, poprawi się odprowadzanie wód opadowych, spowoduje polepszenie klimatu akustycznego a inne uciążliwości zostaną zlikwidowane.
Organ prowadząc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr. 54. poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej. Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary.

Mając powyższe na uwadze odstąpiono od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Wniosek przeanalizowano pod kątem wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań formalnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199 poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr. 199,poz. 1227)

Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do Wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskla w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
Data powstania: piątek, 23 wrz 2011 09:41
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2011 09:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1277 razy