BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 16.08.2011
Zawiadomienie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki - Gawrychy

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
1. Obręb wsi Popiołki gm. Zbójna
- Działki istniejącego pasa drogowego: nr. 265
- Część działek nie wchodzących w pas drogowy ( do wywłaszczenia ) 54, 74, 400 i 55
2. Obręb wsi Gawrychy gm. Zbójna
- Działki istniejącego pasa drogowego : 245, 246, 244, 236 i 234
- Część działek nie wchodzących w pas drogowy (do wywłaszczenia): 110/5, 115, 41,
30/1, 36 i 25/1.

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie:
- odcinek I w km. 0+032.25 – 1+729.38 jezdni o nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna grubości 3,5 cm, warstwa wiążąca grubości 5 cm., podbudowa grubości 20 cm.z kruszywa) szerokości 3,5 m. oraz obustronnych poboczy o szerokości 1,0 m. każde,
- odcinek II w km.0+26,15 – 2+081,21 jezdni o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grubości 3 cm. warstwa wiążąca grubości 5 cm, podbudowa grubości 20 cm. z kruszywa) szerokości 3,5 m. oraz obustronnych poboczy o szerokości 1,5 m. każde, w tym 1,0 m. pobocze żwirowe i 0,5 m. gruntowe.

Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 06.09.2011r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.
Otrzymują:
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. A/a
Data powstania: wtorek, 16 sie 2011 09:13
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2011 11:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 980 razy