BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 z dnia 31 grudnia 2010r. – właściwego zarządcy drogi – wydano decyzję nr 1/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. znak ROŚB.6740-D/17/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Nr 104461B Zbójna – Kol. Parzychy i Tabory Rzym – Ruda Osowiecka:
– odcinek I o długości 4476,29 m, na działkach o nr ew: 1118, 1119/2, 1120/4, 1346/2, 1375/2, 1376/2, 1651, 1652 obręb Zbójna oraz na działkach o nr ew. 401, 417/2 obręb Pianki
– odcinek II o długości 2985,65 m, na działkach o nr ew.: 12, 112, 22 obręb Ruda Osowiecka oraz na działkach nr ew. 479, 441/3, 406, 441/2, 407/ 441/1, 416 obręb Pianki,
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr: 12 na działki nr ew. 12/1 i 12/2 obręb Ruda Osowiecka; nr 416 na działki nr ew. 416/1 i 416/2; nr 221 na działki nr ew. 221/1 i 221/2 obręb Pianki i przejęciem w całości pod drogę działek nr ew.: 1118, 1119/2 obręb Zbójna oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na rozbudowę z przebudową drogi gminnej nr 104461B Zbójna – Kol. Parzychy – Pianki (odc. I) i Tabory Rzym – Ruda Osowiecka (odc. II.).

Jednocześnie informuję, że strony z treścią decyzji mogą zapoznać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086-215-69-22.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 01.03.2011r.
Starosta Łomżyński

Łomża, dnia 14.02.2011r.
Data powstania: wtorek, 15 lut 2011 15:53
Data opublikowania: środa, 23 lut 2011 15:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1526 razy