BIP Gminy Zbójna

Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Zbójna

Uchwała Nr 66/XIV/96 Rady Gminy w Zbójnej z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Zbójna.

Uchwała Nr 66/XIV/96
Rady Gminy w Zbójnej
z dnia 26 marca 1996 roku


w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74/ Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1


Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Zbójna określają Statuty poszczególnych Sołectw, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1/ Statut Sołectwa Bienduszka - załącznik Nr 1
2/ Statut Sołectwa Dębniki - załącznik Nr 2
3/ Statut Sołectwa Dobrylas - załącznik Nr 3
4/ Statut Sołectwa Gawrychy - załącznik Nr 4
5/ Statut Sołectwa Gontarze - załącznik Nr 5
6/ Statut Sołectwa Jurki - załącznik Nr 6
7/ Statut Sołectwa Kuzie - załącznik Nr 7
8/ Statut Sołectwa Laski - załącznik Nr 8
9/ Statut Sołectwa Osowiec - załącznik Nr 9
10/ Statut Sołectwa Pianki - załącznik Nr 10
11/ Statut Sołectwa Piasutno- Żelazne - załącznik Nr 11
12/ Statut Sołectwa Popiołki - załącznik Nr 12
13/ Statut Sołectwa Poredy - załącznik Nr 13
14/ Statut Sołectwa Ruda Osowiecka - załącznik Nr 14
15/ Statut Sołectwa Siwiki - załącznik Nr 15
16/ Statut Sołectwa Stanisławowo - załącznik Nr 16
17/ Statut Sołectwa Tabory - załącznik Nr 17
18/ Statut Sołectwa Wyk - załącznik Nr 18
19/ Statut Sołectwa Zbójna - załącznik Nr 19


§ 2


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1/ uchwała Nr 30/VI Rady Gminy Zbójna z nia 12 grudnia 1990r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom.
2/ uchwała nr 76/XIV Rady Gminy Zbójna z dnia 31 marca 1992r. zmieniająca uchwałę Nr 30/VI Rady Gminy Zbójna z dnia 12 grudnia 1990r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom.
3/ uchwała Nr 18/IV/94 Rady Gminy Zbójna z dnia 16 listopada 1994r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa uchwalonego uchwała Nr 30/VI Rady Gminy Zbójna z dnia 12 grudnia 1990r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa.
4/ Uchwała Nr 42/IX/95 Rady Gminy w Zbójnej z dnia 30 sierpnia 1995r. zmieniająca uchwałę nr30/VI Rady Gminy Zbójna z dnia 12 grudnia 1990r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnej.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Zbójnej


Elżbieta Parzych
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2007 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2007 15:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 7941 razy