BIP Gminy Zbójna

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 8, tel. 214-00-29
Stanowisko – Inspektor ds. handlu, usług i kultury fizycznej

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wzór
wniosku udostępniany na stanowisku do spraw handlu, usług i kultury
fizycznej),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora
budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1/ Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa wydawane są w granicach liczby
punktów sprzedaży ustalonej uchwałą Rady Gminy Zbójna.
2/ Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane
w odległości mniejszej niż 100 m, mierzone najkrótszą drogą dojścia od
budynku punktu sprzedaży napojów alkoholowych do budynków szkół,
przedszkoli, kościołów oraz bram cmentarzy.
3/ Wniosek z kompletem wymaganych dokumentów przedstawiany jest
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem
zaopiniowania pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami rady gminy.
4/ Za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata
wpłacana na konto Urzędu Gminy Zbójna w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
5/ W/w opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach
w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego.

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 08:49

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:28
Data dodania: środa, 31 paź 2007 08:49
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 828 razy