BIP Gminy Zbójna

Jan Gawrych - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Zbójna, dnia 28.04.2006 r.
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),Jan Gawrach ......,
(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 20.11.1962 ..... w Gawrychach
...............................................................
...............................................................
..............................................................,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
.............................................................
.............................................................
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
.............................................................
.............................................................
- papiery wartościowe: nie dotyczy
.............................................................
.................. na kwotę: ................................
II.
1. Dom o powierzchni: 120 .. m2, o wartości: 150.000 zł
tytuł prawny: właściciel
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ...........
tytuł prawny: .............................................
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne..., powierzchnia: 13,40
o wartości: 170.000
rodzaj zabudowy: budynki inwentarskie
tytuł prawny: właściciel
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości: dochód : 60.000 zł
przychód: 120.000 zł
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .............................................
...........................................................
o wartości : nie dotyczy ...........................................................
tytuł prawny: .............................................
...........................................................
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
spółce: ..................................................
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ...............................................
nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy
podać liczbę i emitenta udziałów: ........................
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ...............................................
..........................................................
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................
nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta akcji: ..................................
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ................................................
nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .............
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): ................................
nie dotyczy
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności): .............
nie dotyczy
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..............................................
...........................................................
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...............
Nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................
...............................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................
...............................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: .............................................
dochód z tytułu prowadzenia obowiązków społecznych 8064 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): ...............................................
...............................................................
Audi 80 tdi 1994 r.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ...................................................
nie dotyczy

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ............
...............................................................
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II
części A (adres):
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................


Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Zbójna 28.04.2006 ........................
(miejscowość, data) (podpis)


Data powstania: wtorek, 30 maj 2006 15:13
Data opublikowania: wtorek, 30 maj 2006 15:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1509 razy