BIP Gminy Zbójna

Elżbieta Parzych (Mielnicka) – Skarbnik Gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Zbójna, dnia 29.04.2005 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Elżbieta Parzych (Mielnicka),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 14,03,1963. w Zbójnej zatrudniona w Urzędzie Gminy Zbójna na stanowisku Skarbnika Gminy,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: -----

II.
1. Dom o powierzchni: 172,71m2, o wartości: 150.000,00 zł, tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, tytuł prawny: -------
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: tak, powierzchnia: 18,38 ha, oddane w dzierżawę 20-letnią
o wartości: 100 000 zł
rodzaj zabudowy: drewniano - murowana
tytuł prawny: własność z dożywociem rodziców
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:--------
tytuł prawny:---------

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: -----
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: umowa o pracę z Urzędem Gminy Zbójna – 67.277,09 PLN brutto, umowa zlecenie – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – 1.990 PLN brutto. Gminna Spółka Wodna w Zbójnej 8.400 PLN brutto, Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży 7.300 PLN brutto

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji):-samochód osobowy Opel Corsa rok produkcji 1995 - współwłasność


X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt zaciągnięty 23.11.2001 r. w PKO BP O/Łomża20 000 zł - na zakup samochodu, oprocentowanie 16,8 % Aktualne zadłużenie 3.436,50 PLN, aktualna stopa procentowa 7,5 %. Kre
Kredyt zaciągnięty 22.12.2004 r. w PKO BP S.A. O/Łomża na okres 1 roku na zakup samochodu w kwocie 13.000,00 PLN, oprocentowanie 5,9 %.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Zbójna dn. 29.04.2005 r.
(miejscowość, data)
_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
Data powstania: środa, 15 cze 2005 14:09
Data opublikowania: środa, 15 cze 2005 14:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2400 razy