BIP Gminy Zbójna

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Anna Górak
Anna Górak - Sekretarz Gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Zbójna, dnia 30.04.03r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Anna Górak (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 20,05,1958. w Kuziach zatrudniona w Urzędzie Gminy w Zbójnej na stanowisku Sekretarz Gminy, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:57 437,51 zł. - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ----- II. 1. Dom o powierzchni: --------- , tytuł prawny: ---------- 2. Mieszkanie o powierzchni: mieszkanie słżbowe męża tytuł prawny: najem 3. Gospodarstwo rolne:nie posiadam rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -samochód osobowy cinqucento 700 z 1996 wartość 8000 zł, X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 21 000 zł - kredyt mieszkaniowy córki jestem pierwszym poręczycielem Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Zbójna dn. 03.03.2003r. (miejscowość, data) _____________ 1 Niewłaściwe skreślić. 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Elżbieta Parzych Mielnicka - Skarbnik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Zbójna, dnia 30.04.03r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Elżbieta Parzych Mielnicka, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 14,03,1963. w Zbójnej zatrudniona w Urzędzie Gminy w Zbójnej na stanowisku Skarbnika, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ------ - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ----- II. 1. Dom o powierzchni: 172,71m2, o wartości: 150 000zł, tytuł prawny: współwłasność (1/6) 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, tytuł prawny: ------- 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: tak, powierzchnia: 18,38 ha, oddane w dzierżawy 20-letniej o wartości: 100 000 zł rodzaj zabudowy: drewniano murowane tytuł prawny: własność z dożywociem rodziców Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem 4. Inne nieruchomości: powierzchnia:-------- tytuł prawny:--------- III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -samochód osobowy opel corsa rok produkcji 1997, X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 20 000 zł - na zakup samochodu Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Zbójna dn. 12.05.2003r. (miejscowość, data) _____________ 1 Niewłaściwe skreślić. 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Hanna Parzych Kisiel - Z-ca Skarbnika Gminy OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Zbójna, dnia 30.04.03r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Hanna Parzych Kisiel, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 15,06,1960. w Zbójnej zatrudniona w Urzędzie Gminy w Zbójnej na stanowisku Zastępca Skarbnika, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie odtyczy - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ----- II. 1. Dom o powierzchni: 140m2, o wartości: 70 000 zł, tytuł prawny: współwłasność, 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, tytuł prawny: ------- 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne gospodarstwo rolne: 17,87 ha o wartości: 70 000 zł rodzaj zabudowy: murowana obora i stodoła tytuł prawny: własność Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie prowadze ewidencji ksiegowej 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: --------- o wartości: ok. -------- tytuł prawny: ---------- III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -samochód osobowy Nexia GLTG, ciągnik URSUS 3512 rp 1995, X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):nie dotyczy Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Zbójna dn. 15.03.2003r. (miejscowość, data) _____________ 1 Niewłaściwe skreślić. 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Renata Barszcz- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Zbójna, dnia 30.04.03r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Renata Barszcz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 08,02,1974. w Kolnie zatrudniona w Urzędzie Gminy w Zbójnej na stanowisku Kierownika GOPS, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej; nie dotyczy. - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ----- II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, tytuł prawny: ------- 3. Gospodarstwo rolne:----------- rodzaj gospodarstwa:------------- rodzaj zabudowy: ---------- tytuł prawny: --------------- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem 4. Inne nieruchomości:--------- powierzchnia: ----------------- tytuł prawny: ---------------- III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -samochód osobowy Skoda Fabia, rocznik 2002 X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 25 000 zł - kredyt na zakup samochdu Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Zbójna dn. 03.03.2003r. (miejscowość, data) _____________ 1 Niewłaściwe skreślić. 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zofia Bernard - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 Zbójna, dnia 30.04.03r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Zofia Bernard, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 24,10,1956. w Niewiarowie zatrudniony w Urzędzie Gminy w Zbójnej na stanowisku Kierownika USC, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie sdotyczy - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ie dotyczy rodzaj zabudowy: --------- tytuł prawny: -------------- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----------- 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 0,9 ha tytuł prawny: akt notarialny III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście ----- - wspólnie z innymi osobami ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----- - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----- - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----- VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -samochód osobowy opel tigra rocznik1997 X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Zbójna dn. 03.03.2003r. (miejscowość, data) _____________ 1 Niewłaściwe skreślić. 2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
Data powstania: czwartek, 12 cze 2003 13:18
Data opublikowania:
Data edycji: wtorek, 4 kwi 2006 15:04
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1865 razy
Ilość edycji: 1