BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna”

Zbójna, dnia 12.02.2018r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna”, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Firmę Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech,

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 93,33.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., gwarancja 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Gwarancja

Razem

 

Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech,

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

60 pkt

33,33 pkt

93,33 pkt

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk

07-410 Ostrołęka, Dzbenin 85C

56,26 pkt

33,33 pkt

89,59 pkt

 

MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

46,43pkt

40 pkt

86,43 pkt

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • nie została odrzuconaoferta żadnego z Wykonawców .

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.).

 

Pliki do pobrania: