BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2018r."

Zbójna, dnia 11.12.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2018r.", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„BENZOL” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin dostawy 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Termin dostawy

Razem

 

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

58,34pkt.

40 pkt.

98,34 pkt.

 

„BENZOL” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

„KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9,

18-400 Łomża

56,40pkt.

20 pkt.

76,40 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • nie została odrzuconaoferta żadnego z Wykonawców .

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 z późń. zm.).