BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy celem poprawy jego efektywności energetycznej"

Zbójna, dnia 23.08.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.2.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy celem poprawy jego efektywności energetycznej", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz,

Zaruzie 14A,

18-413 Miastkowo

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., gwarancja 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Gwarancja

Razem

 

Zakład Remontowo-Budowlany

Ryszard Łachacz,

Zaruzie 14A,

18-413 Miastkowo

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • nie została odrzuconaoferta żadnego z Wykonawców .

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z późń. zm.).

 

Pliki do pobrania: