BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna".

Zbójna, dnia 23.08.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.3.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna".

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015r. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia za podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w.w. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 22.08.2017r. do godziny 9:00 zostały złożone dwie oferty, w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto w wysokości: oferta nr 1 - 2 653 000,00zł; oferta nr 2 - 2 087 310,00zł. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 566 000,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Pliki do pobrania: