BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

4.12.2015r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert                w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie al. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z al. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:                              

NEW HOME CONSTRUCTION

Jarosław Szabłowski

Jarnuty 22

18-402 Łomża

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (cena 99,50 pkt, termin dostawy- 0,50pkt ) – otrzymała najwyższą ilość punktów ( 100 pkt).

Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena, termin dostawy):

Nr oferty

 

Firma oraz adres wykonawcy

 

Ocena oferty                     (w punktach)

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków  

98,28 pkt

 

PROGRESS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

99,75 pkt

 

NEW HOME CONSTRUCTION

Jarosław Szabłowski

Jarnuty 22

18-402 Łomża

100 pkt

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2   nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

W związku z tym umowa z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana najwcześniej 15.12.2015r.

 

Wójt Gminy Zbójna                                                                                                            

Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania: