BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg w 2016r.

Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2016r.

27.11.2015r.

UE.271.8.215

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert                w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna

według wskazań zamawiającego w 2016r.

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie al. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z al. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:                              

BENZOL Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (cena 99,50pkt, termin dostawy- 0,50pkt ) – otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt ).

Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena, termin dostawy):

Nr oferty

 

Firma oraz adres wykonawcy

 

Ocena oferty                     (w punktach)

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11a,

07-200 Wyszków  

98,80 pkt

 

BENZOL Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

100 pkt

 

 

 

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2   nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

W związku z tym umowa z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana najwcześniej 8.12.2015r.

 

Wójt Gminy Zbójna                                                                                                            

Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania: